[1]
ฐิตธมฺโม พ., “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร”, Buddhamagga, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 22–27, มิ.ย. 2017.