[1]
กมล พ., “เปรียบเทียบการรับรู้ของจิตในพุทธปรัชญาเถรวาทกับเอ็ดมุนด์ ฮุสเซิร์ล”, Buddhamagga, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 53–61, มิ.ย. 2016.