[1]
กฤดากร ณ อยุธยา ค., “ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค”, Buddhamagga, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 22–31, ธ.ค. 2017.