[1]
อามาตมนตรี พ., “ตำรวจที่ดี : พุทธปรัชญาเชิงวิเคราะห์”, Buddhamagga, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 1–11, ธ.ค. 2017.