[1]
อุ่นธง อ., “ปรัชญาประเพณีของศาสนาอิสลามที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย”, Buddhamagga, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 12–21, ธ.ค. 2017.