[1]
วิจิตรฐะพันธุ์ ณ., “ปรัชญาประเพณีของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย”, Buddhamagga, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 11–18, มิ.ย. 2018.