[1]
สมจารี (หลวงกัน) พ., “เยาวชนกับการบรรลุธรรมในมุมมองของพุทธปรัชญาเถรวาท”, Buddhamagga, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 40–50, มิ.ย. 2018.