[1]
ราชรินทร์ ส., “บทวิจารณ์หนังสือเรื่องแก่นเดิมของพุทธปรัชญา (เล่มที่หนึ่ง : มนุษย์) เขียนโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา”, Buddhamagga, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 58–68, มิ.ย. 2018.