[1]
พลปญฺโญ พ., “ปัญหาและหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตในศตวรรษที่ 21”, Buddhamagga, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 25–35, ธ.ค. 2018.