[1]
ชูศรี พ., “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีเมตตาโดยการคบคนดี”, Buddhamagga, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 23–31, พ.ค. 2019.