[1]
สุชาติกุลวิทย์ อ., “อิทธิพลของบิ๊กเดต้าต่อจริยศาสตร์และศีลธรรม”, Buddhamagga, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 32–41, พ.ค. 2019.