[1]
วิสุทฺธิเมธี พ. และ มากมูลดี ส., “สังคหวัตถุองค์ธรรมแห่งการสังคมสงเคราะห์”, Buddhamagga, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 10–19, ธ.ค. 2019.