[1]
กิตติกาญจนโสภณ ธ., ทั่วจบ ส., และ ภูวคีรีวิวัฒน์ อ., “ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในอำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เขต 1”, Buddhamagga, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 37–43, ธ.ค. 2019.