[1]
อามาตมนตรี พ. และ ศรีนนท์ ม., “ธรรมะเพื่อการพยาบาล : พุทธปรัชญาเชิงวิเคราะห์”, Buddhamagga, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 44–53, ธ.ค. 2019.