[1]
สิริวโร พ., กิตฺติเมธี พ., เหล่าพิพัฒนา ไ. ., และ เฟื่องฟูลอย เ., “การศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน”, Buddhamagga, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 1–14, มิ.ย. 2020.