[1]
คมฺภีรปญฺโญ พ., “ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องธรรมชาติของตัณหาในพุทธปรัชญาเถรวาทและปรัชญาจารวาก”, Buddhamagga, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 44–53, มิ.ย. 2020.