[1]
ปุญฺญพฑฺฒโน พ. และ โกละกะ ส., “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี”, Buddhamagga, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 35–50, ธ.ค. 2020.