[1]
แสงมะโน ส., ธีรวโร พ., ธรรมบุตร บ., ไทยมิตร แ., และ กุมพล พ., “พระพุทธเจ้าชนะมารในปรัชญา 5 กระบวนทัศน์”, Buddhamagga, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 51–60, ธ.ค. 2020.