[1]
ตั้งปฐมวงศ์ (ญาณปฺปโภ) พ. ., “ปัจจัยด้านความมีวินัยและด้านความอดทนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการบรรพชาเป็นสามเณร ในกลุ่มสามเณรใหม่ ปี 2563 ของวัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่”, Buddhamagga, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 26–40, มิ.ย. 2021.