[1]
สุรปญฺโญ (เอมพันธ์) พ. ., “การประยุกต์หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมทางการเมืองของผู้นำทางการเมืองในจังหวัดชัยภูมิ”, Buddhamagga, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 52–63, พ.ย. 2021.