[1]
พันธุ์โพธิ์ จ. และ หาญชนะ ช. ., “การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู”, Buddhamagga, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 42–51, พ.ย. 2021.