[1]
กิตติกาญจนโสภณ ธ., วงศ์สรรค์ ว., และ รัญระนา เ., “การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 2: ”, Buddhamagga, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 121–129, ธ.ค. 2020.