[1]
อคฺคธมฺโม (ณ น่าน) พ. . ., “ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา”, Buddhamagga, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 244–257, พ.ย. 2021.