[1]
ลาวะลี บ., พระครูชัยรัตนากร, เมยไธสง ส. ., ผันสว่าง จ., ทุมอนันต์ อ., และ ชมชารี ฉ. . ., “การพัฒนากิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างสมรรถนะจิตใจและทางกายของโรงเรียนผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, Buddhamagga, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 77–86, พ.ย. 2021.