[1]
กฤษณะโลม ภ. ., “วัฏฏะสงสารในพระพุทธศาสนามหายานกับการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน”, Buddhamagga, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 87–96, พ.ย. 2021.