[1]
แสงแพร จ. และ สุวฑฺฒโน พ., “หลักธรรมเพื่อการเยียวยาจิตใจต่อภาวะซึมเศร้าในสังคมปัจจุบัน”, Buddhamagga, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 218–228, พ.ย. 2021.