[1]
(ภัทร เสนวรรณกุล) พ. ., จกฺกภทฺโท พ. ., มีซอง ค. ., และ อาจหาญ แ. ., “การพัฒนาหลักสูตรและการผลิตสื่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป”, Buddhamagga, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 97–105, พ.ย. 2021.