[1]
สุขวฑฺฒโก พ., “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางปริมณฑล”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 80–95, มิ.ย. 2022.