[1]
สิทธิมาลิก ณ. ., สัจจะหฤทัย เ. ., และ มณีศรี ช. ., “กลยุทธ์การสร้างเสริมจิตสาธารณะของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”, Buddhamagga, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 172–180, พ.ย. 2021.