[1]
สิงห์สนธิ ส. และ สติวโร พ., “วิเคราะห์กุศลกรรมในคัมภีร์วิมานวัตถุ”, Buddhamagga, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 208–217, พ.ย. 2021.