[1]
คุณสํวโร พ., นรเชฏฺโฐ พ. ., และ สุขวฑฺฒโน พ. ., “การพัฒนามนุษย์ในวัชชีปุตตสูตร”, Buddhamagga, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 140–146, มิ.ย. 2021.