[1]
วรพงศ์พัชร์ ณ. ., ผกามาศ พ. ., วชิรวงศ์ไพศาล ส. ., และ ใหญ่ลำยอง จ. ., “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบปรับตัวของผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษามืออาชีพภายใต้สถานการณ์วิถีปกติใหม่และวิถีถัดไปในภาคตะวันออกของประเทศไทย”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 204–218, มิ.ย. 2022.