[1]
อคฺคธมฺโม (พิมพารัตน์) พ. . และ พลเสน ก. ., “การประยุกต์ใช้หลักอธิปไตยเพื่อพัฒนาผู้บริหารในสังคมไทย”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 13–21, ธ.ค. 2022.