[1]
เกิดผล อ. . และ พลเสน ก. ., “เหตุผลในการดำรงอยู่ของรัฐธรรมนูญ”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 181–191, มิ.ย. 2022.