[1]
กิตติกาญจนโสภณ ธ. ., ประศิริ ศ. ., และ ภูวคีรีวิวัฒน์ อ. ., “ความต้องการของผู้ปกครองกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำบล-อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 174–180, มิ.ย. 2022.