[1]
บุญมีชัย ส. . และ สอดส่อง . โ. ., “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานแผนกการต่างประเทศ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, Buddhamagga, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 162–171, พ.ย. 2021.