[1]
หอมชื่น ก., กนกกมเลศ ว. ., และ โพธิธีรโรจน์ เ. ., “ศึกษากลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ของนิสิตชาวต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 233–243, มิ.ย. 2022.