[1]
เสฏฐปุตฺโต (พัตรสิงห์) พ. ., กตธุโร (มุมทอง) พ. ., และ สะอาดเอี่ยม ธ. ., “บทบาทของพระครูปริยัติสุทธิวงศ์กับการสร้างชุมชนคุณธรรมต้นแบบวิถีพุทธในจังหวัดสุรินทร์”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 36–50, ธ.ค. 2022.