[1]
สอดส่อง โ. ., “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ”, Buddhamagga, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 181–188, พ.ย. 2021.