[1]
ประสมพงศ์ พ. . และ ทองบ่อ พ. ., “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในยุค 4.0”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 171–282, ธ.ค. 2022.