[1]
วุฑฒิชโย . พ. ., อมรทตุโต พ. ., เชี่ยวเวช ก. ., และ พระครูเกษมอรรถากร, “สิทธิสตรีกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 282–296, มิ.ย. 2022.