[1]
พระครูรัตนากรวิสุทธิ์, พระครูสังฆวิสุทธิคุณ, และ พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์, “พรหมวิหาร 4 กับบทบาทและสิทธิสตรี”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 269–281, มิ.ย. 2022.