[1]
เรืองโสม ว. . . และ บุบผามาลา บ. ., “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 37–51, มิ.ย. 2022.