[1]
สามิบัติ ป. . และ หาญชนะ ช. ., “คุณภาพการให้บริการสาธารณะของที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 120–132, มิ.ย. 2022.