[1]
เพ็งพรหม เ., “การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหารธรรม”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 221–228, ธ.ค. 2022.