[1]
ทองจันทร์ พ. . . และ โพธิ์สิงห์ ภ. ., “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 311–323, มิ.ย. 2022.