[1]
ทองจันทร์ ส. ., ตาแก้ว ร. ., บุญเจือ ก. ., และ อมฤตวาริน ส. ., “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 236–247, ธ.ค. 2022.