[1]
หริมเทพาธิป เ., ตาแก้ว ร. ., มาโนช พ. ., และ คุณปัญญา ป. ., “ปัจจัยพลังอำนาจของชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”, Buddhamagga, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 42–53, มิ.ย. 2023.