[1]
กมล พ. . และ สิทฺธิเมธี พ. ., “อุดมการณ์และกระบวนการการเสริมสร้างสังคมสู่วิถีชีวิตใหม่ตามหลักพุทธธรรมของเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดชัยภูมิ”, Buddhamagga, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 87–95, มิ.ย. 2023.