[1]
กมล พ. . และ สุรปญฺโญ พ., “การพัฒนาจริยธรรมของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ”, Buddhamagga, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 105–115, มิ.ย. 2023.